Haags Wonen online lezen  |  afmelden
 
 
Thuis, voor een steuntje in de rug
Haag Wonen
 
 
Haags Wonen
 
 
Haag Wonen is al jaren een samenwerkingspartner voor ‘begeleid wonen’. Dat doen wij voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te wonen of die door omstandigheden de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt. In Den Haag verzorgen zorginstellingen de begeleiding.
Haag Wonen verhuurt op dit moment jaarlijks 29 woningen voor zorgcliënten – zoals afgesproken met de gemeente en onze collega-corporaties. We hebben samenwerkingsovereenkomsten met partners, bijvoorbeeld het Leger des Heils en de Kessler Stichting. Wij verhuren de woningen aan de zorginstelling. Zij verhuren de woning weer door aan hun cliënten. Het mooiste scenario is dat een bewoner na de begeleidingsperiode weer zelfstandig verder kan. Dan zetten we het huurcontract op zijn of haar eigen naam. Op die manier hebben de afgelopen vijf jaar ongeveer 145 voormalig zorgcliënten bij Haag Wonen een thuis gevonden.

Daarnaast hebben we 65 woningen permanent beschikbaar voor de crisisopvang van jongeren.

Ook voor de buurt waarin onder begeleiding wordt gewoond, moet het goed wonen zijn. Daarom hebben onze beheerconsulenten en de begeleiders van de zorginstellingen nauw contact. Zo kunnen we snel in actie komen, als er onverhoopt een probleem ontstaat.

Meer vraag verwacht

Door de recente grote veranderingen in het zorgstelsel, verwachten onze samenwerkingspartners dat de vraag naar begeleid wonen toeneemt. Langer zelfstandig wonen krijgt de voorkeur boven opvang binnen grote instellingen. De ervaring leert dat mensen sneller herstellen en stabiliseren wanneer zij onderdeel blijven van de samenleving. Haag Wonen werkt daarom op verzoek van de gemeente aan een voorstel om meer woningen voor hen beschikbaar te stellen. Willen we daarbij de slaagkans voor woningzoekenden gelijk houden, dan moet dit door uitbreiding of transformatie van bestaande gebouwen die nu geen woning zijn.

Goed wonen is een voorwaarde om je leven weer op de rit te krijgen. Daarbij zijn goede begeleiding en tijdige huisvesting van essentieel belang. Een goede samenwerking loont!
 

Weer Thuis!

Haag Wonen doet met de gemeente en het Leger des Heils mee aan het landelijke actieprogramma Weer Thuis. Partijen slaan de handen ineen om mensen uit de opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. Eind juni praten we met elkaar over de uitdaging, mogelijke oplossingen en de eerste ervaringen.
 
Verbinding

Haag Wonen heeft in totaal 94 woningen voor huurders van zorg- en opvanginstellingen. Daarnaast zoeken we continu de verbinding tussen partijen. Bijvoorbeeld door zorgpartners te informeren over vrijkomend vastgoed.
 
Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen

In de emailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we als woningcorporatie Haag Wonen actuele onderwerpen, binnen de kaders van ons ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van onze projecten? Hoe werken we samen met andere partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en regelgeving?
 
 
 
Facebook   Twitter